Zásady poskytování sociální služby

Mezi hlavní zásady poskytované služby patří:

Respektování potřeb i možností uživatele
Pracovníci usilují o naplnění potřeb a možností uživatele prostřednictvím vzájemné spolupráce a komunikace. Při rozhovoru s uživatelem dbají na jeho porozumění sdělované informaci a snaží se dodržovat přiměřené komunikační tempo. Komunikace mezi uživatelem a terénním pracovníkem je přizpůsobena jeho kognitivním schopnostem s důrazem na pochopení obsahu.

Rovný přístup: Službu poskytujeme všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, víry, náboženství atd.
Služba je poskytována lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, sexuální orientace, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Individuální přístup: Služba uplatňuje zásadu individuálního přístupu ke každému uživateli, tak aby byla služba poskytována vzhledem k potřebám, přáním, schopnostem a možnostem každého jednotlivce.

Týmová práce: Služba je poskytována zpravidla dvěma pracovníky
Služba je poskytovaná prostřednictvím terénní sociální práce vykonávané dvěma terénními sociálními pracovníky. Kompetence těchto pracovníků jsou stejné a při provádění terénní práce je možné spolehnout se na vzájemnou podporu a případnou zastupitelnost pracovníků.